Szpitale i przychodnie

Nasza kancelaria prawa medycznego MedInLaw oferuje kompleksową obsługę prawną dla podmiotów medycznych.

Doradzamy i pomagamy między innymi w zakresie następujących spraw :

 • prawne i biznesowe funkcjonowanie szpitala, w tym publicznych i prywatnych szpitali, centrów medycznych, SPZOZ-ów, przychodni itp.;
 • wsparcie w postępowaniu związanym z rejestracją działalności medycznej w odpowiedniej formie organizacyjnej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, (przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, praktyki zawodowej), rejestracją spółek medycznych w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym opracowanie umów, statutu, regulaminu organizacyjnego, rejestrację odpowiedniej formy spółki, a także dokonywania zmian i aktualizacji wpisu;
 • tworzenie  lub restrukturyzacja podmiotów leczniczych, w tym doradztwo co do wyboru najbardziej korzystnej formy prawnej dostosowanej do działalności medycznej;
 • szkolenia dla pracowników medycznych;
 • opracowanie i opiniowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania podmiotu medycznego, w tym sporządzanie umów handlowych z kontrahentami, umów spółki cywilnej, jawnej i partnerskiej – dopuszczalnych form wykonywania praktyk zawodowych, statutów i aktów prawa wewnętrznego, tj. regulaminów, instrukcji, procedur, zarządzeń, wzorów dokumentów stosowanych w działalności medycznej;
 • opracowanie dokumentacji związanej z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • procedura udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne oraz analiza możliwości i przeszkód prawnych w jednoczesnej realizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w różnych formach organizacyjnych i źródeł ich finansowania (prywatnie i ze środków publicznych);
 • pomoc w uzyskaniu certyfikatu akredytacyjnego dla jednostek ochrony zdrowia;
 • bieżąca obsługa prawna m.in. dotycząca spraw korporacyjnych, spraw pracowniczych, ochrony danych osobowych, prowadzenie negocjacji i sporów z kontrahentami, sprawy podatkowe, weryfikacja umów, dokumentów;
 • porady i opinie prawne w zakresie m.in. prawa cywilnego, administracyjnego, zamówień publicznych, prawa pracy, prawa spółek – związanych z prowadzeniem działalności medycznej;
 • obsługa prawna relacji z NFZ oraz instytucjami publicznych, w tym reprezentacja podmiotów w sprawach o odszkodowania przeciwko NFZ z tytułu niezapłaconych, a wykonanych świadczeń zdrowotnych;
 • obsługa kontraktów z NFZ w tym sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów, uczestnictwo w procedurze konkursowej, sporządzanie niezbędnej dokumentacji, w tym protestów i odwołań, reprezentacja przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji, realizacja umów;
 • Opracowywanie scenariuszy restrukturyzacji zadłużenia jednostek leczniczych oraz pomoc przy ich realizacji.
 • przekształcenia, łączenia oraz likwidacja podmiotu medycznego, w tym doradztwo przy przekształceniach publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego; przeprowadzanie likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej; tworzenie nowych podmiotów, bazujących na działalności podmiotów likwidowanych;
 • wdrożenia prawidłowych zasad prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej doradztwo w zakresie jej prowadzenia i sposobu przechowywania,  oraz związanej z tym ochrony danych osobowych i ochrony danych osobowych;
 • wdrożenie prawidłowej procedury przestrzegania praw pacjenta;
 • reprezentacja sądową i pozasądowa m.in. w sprawach roszczeń pacjentów, w tym w kontaktach z firmami ubezpieczeniowymi, sprawach związanych z naruszeniem dobrego imienia podmiotu leczniczego, w sprawach realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • reprezentacja podczas kontroli prowadzonych przez organy i instytucje uprawnione Sanepid lub Narodowy Fundusz Zdrowia.
 • adaptacja pomieszczeń do działalności medycznej m.in. w zakresie uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień sanitarnych, i budowlanych.
 • udział w negocjowaniu umów i porozumień z podmiotami i instytucjami zewnętrznymi,
 • audyt dokumentów założycielskich i medycznych, ocena prowadzonej działalności gospodarczej pod względem zgodności z prawem, tworzenie niezbędnej dokumentacji medycznej – sporządzanie raportów due diligence;
 • pomoc prawna w ustaleniu zakresu i formy obowiązku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi oraz innym podmiotom uprawnionym,
 • opracowanie pism i procedur niezbędnych w codziennej pracy;
 • optymalizacja prowadzonej działalności pod kątem zmniejszenia obciążeń finansowych i podatkowych
 • obsługa przetargów na zakup lekarstw i innych wyrobów leczniczych i medycznych;
 • całościowa pomoc w zakresie przetargu zgodnie z KC lub zamówienia publiczne na zakup sprzętu medycznego;
 • obsługa oraz przeprowadzanie przetargów na transport medyczny i niemedyczny;
 • prawne wspieranie procesów decyzyjnych, jako elementów warunkujących ważność decyzji – strategiczne doradztwo prawne,
 • udział w negocjacjach.