Pielęgniarki i położne

Obsługa prawna dotycząca wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej tj.:

 • form wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej;
 • bieżące doradztwo w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, w tym przygotowanie i analizę umów dotyczących wykonywania zawodu;
 • bieżącego doradztwa na rzecz grupowych i indywidualnych praktyk pielęgniarskich;
 • rejestracji indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarskich w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 • zgłaszanie zmian i aktualizacji wpisu praktyk pielęgniarskich w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 • przygotowanie dokumentacji, procedur, regulaminów organizacyjnych dla indywidulanych i grupowych praktyk pielęgniarskich;
 • spraw pracowniczych dotyczących pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach medycznych;
 • pomoc prawna w kontaktach z pracodawcą;
 • opracowania i negocjowania umów pracowniczych i cywilnoprawnych (kontrakty);
 • reprezentacja pielęgniarek i położnych przed organami samorządu zawodowego;
 • reprezentację procesową w sporach sądowych;
 • pomoc prawną w kontaktach z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 • opracowanie pism i procedur niezbędnych w codziennej pracy
 • współpracę z organizacjami zawodowymi pielęgniarek w sprawach legislacyjnych