Gabinety lekarskie

Zakres naszych usług dla gabinetów lekarskich to:

 • doradztwo w zakresie form wykonywania zawodu lekarza i stomatologa;
 • tworzenie i rejestracja indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 • zgłaszania zmian i aktualizacji praktyk lekarskich w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 • przygotowanie dokumentacji, procedur, regulaminów organizacyjnych dla indywidulanych i grupowych praktyk lekarskich;
 • bieżącego doradztwa dla indywidulanych i grupowych praktyk lekarskich, gabinetów lekarskich i stomatologicznych, w tym w zakresie spraw korporacyjnych, spraw pracowniczych, spraw podatkowych, sporów z kontrahentami, doraźnych spraw, weryfikacja umów i dokumentacji;
 • spraw pracowniczych dotyczących lekarzy zatrudnionych w podmiotach medycznych;
 • opracowania i negocjowania umów pracowniczych i cywilnoprawnych (kontrakty);
 • odpowiedzialności zawodowej lekarzy (zastępstwo przed organami samorządów zawodowych, w tym przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, przed Okręgowymi Sądami Lekarskimi oraz przed Naczelnym Sądem Lekarskim);
 • prowadzenie i opiniowanie dokumentacji medycznej;
 • pomoc prawną w ustaleniu zakresu i formy obowiązku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi oraz innym podmiotom uprawnionym,
 • pomoc prawną w reagowaniu na wpisy w internecie, zmierzającą do usunięcia wpisów i/lub dochodzeniem zadośćuczynienia za naruszenie dobrego imienia lekarza,
 • reprezentacja sądowa w sporach o naruszenie dóbr osobistych,
 • opracowanie dokumentacji niezbędnej w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • pomoc prawną w procesie zmiany formy prawnej działalności – rejestracja praktyki indywidualnej, grupowej, rejestracja podmiotu leczniczego,
 • ocena prawna umów, w tym kontraktów i umów o zakazie konkurencji, oraz asysta prawna w procesie negocjacji umów,
 • asysta prawna w kontaktach z Narodowym Funduszem Zdrowia, organami inspekcji sanitarnej, Rzecznikiem Praw Pacjenta i innymi podmiotami,
 • szkolenia;
 • due diligence;
 • opracowanie pism i procedur niezbędnych w codziennej pracy